08A.jpg 

          粗犷壮实的主干由粗壮到纤细,虽无过渡,确因枝叶的衬托而颇为自然。配以繁茂的分枝与墨绿色树叶整体

          呈现出刚健稳重。